ایالات متحده کشتی ای را که برای حمل نفت به کره شمالی استفاده می شد توقیف کرد