ایالات متحده پس از عقب نشینی نیروها به دنبال امنیت در افغانستان است