ایالات متحده و کره جنوبی به دنبال حل مسئله هسته ای کره شمالی هستند