ایالات متحده و کره توافق کرده اند که در تهیه یک استراتژی جامع در مورد مسئله کره هماهنگ شوند