ایالات متحده روند تأسیس کنسولگری در صحرای غربی را آغاز کرده است