ایالات متحده خواستار دسترسی بشردوستانه به منطقه Tigrei در اتیوپی است