ایالات متحده از گروه 20 می خواهد در مورد حداقل نرخ مالیات شرکت ها توافق کنند