ایالات متحده اجازه می دهد که ماندگاری واکسن های جانسون و جانسون افزایش یابد