اپیدمی COVID-19: WHO هشدار می دهد آفریقا آماده مقابله با موج سوم اپیدمی ها نیست