اپیدمی COVID-19: کره جنوبی واکسیناسیون را برای گروه سنی 55-59 اعمال می کند