اپیدمی COVID-19: مالزی بیشترین تعداد مرگ و میر را در یک روز ثبت می کند