اپیدمی COVID-19: روسیه حمل و نقل هوایی را با انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر از سر می گیرد