اپیدمی COVID-19: تعداد موارد جدید در تایلند به اوج خود رسیده است