اپیدمی COVID-19: تعداد مرگ و میر در هند از 350،000 نفر گذشته است