اپیدمی COVID-19 به سرعت گسترش یافت و کلمبیا در بوگوتای پایتخت سیگنال قرمز داد