اپیدمی COVID-19: بسیاری از کشورها اقدامات ضد اپیدمی را افزایش می دهند