اپیدمی COVID-19: اندونزی آماده راه اندازی حباب گردشگری است