اپیدمی التهابی حاد دستگاه تنفسی COVID-19: وضعیت بیماری در 5 ژانویه