اپیدمی التهابی حاد دستگاه تنفسی COVID-19: بیماری در 8 ژانویه