او با موفقیت مجموعه ای از آزمایشات را ایجاد کرد که در عرض 5 دقیقه نتیجه داد