اوکراین و مجارستان دوباره محدودیت های سختگیرانه ای اعمال کرده اند