اوکراین در حال بررسی اطلاعات مربوط به تزریق واکسن بدون مجوز است