اوپک + تاریخی را برای یک جلسه آنلاین تعیین می کند تا روند رسیدگی به آن را در ماه فوریه برگزار کند