اولین کشور در جهان که واکسن ضد COVID تزریق می کند ، هرچند یک مورد نیست