انگلیس و فرانسه توزیع واکسن COVID-19 توسط Moderna را تأیید کرده اند