انگلیس واکسیناسیون ترکیبی را در موارد استثنایی مجاز می داند