انگلیس قصد دارد مقامات افغان را برای استقرار به این کشور بفرستد