انگلیس قبل از شروع مذاکرات در مورد توافق تجاری با هند در حال رایزنی است