انگلستان واکسن COVID-19 را به 1.5 میلیون نفر معرفی کرده است