انگلستان درخواست معافیت ویزا را برای برخی نهادهای اتحادیه اروپا رد کرده است