انفجار در مقابل سفارت اسرائیل در هند ، باعث آسیب دیدگی خودروها شد