اندونزی هنوز واکسیناسیون Pfizer را برای کودکان 5 تا 11 ساله مجوز نداده است