اندونزی توزیع واکسن COVID-19 را در سراسر کشور آغاز کرده است