اندونزی از وسایل نقلیه غواصی بدون سرنشین برای جستجوی قربانیان استفاده می کند