انجمن پیشکسوتان ویتنام در اوکراین 5 سال از تأسیس خود را جشن می گیرد