انتشار سریع واکسن COVID-19 تاثیری مقرون به صرفه خواهد داشت