امارات و اسرائیل موافقت نامه اقتصادی و تجاری تاریخی را امضا کردند