امارات از برنامه های خود برای بازگشایی مرزهای خود با قطر خبر داده است