افغانستان و طالبان گفتگوهای صلح را در دوحه از سر گرفتند