افراد مسن در انگلستان به دلیل فریب برنامه ریزی واکسن از طریق تلفن ، پول خود را از دست دادند