افراد زیادی به دلیل رانش زمین در اندونزی کشته و ناپدید شدند