اعضای CPTPP در حال بررسی درخواست انگلیس برای پیوستن هستند