اسرائیل در حال ساخت واکسن ضد کووید 19 به شکل قرص است