اسرائیل اولین کشوری است که 10٪ از جمعیت را در برابر COVID-19 واکسینه می کند