استرالیا پس از کشف شهر پرت با عفونت در جامعه مسدود کرده است