استرالیا به برنامه های واکسیناسیون خود ادامه می دهد. بلژیک برنامه ایمن سازی خود را آغاز می کند