ارزیابی روسیه از تهدید تروریستی از 11 سپتامبر تغییر کرده است