ارتش اسرائیل اذعان می کند که باعث انفجار در کابل شده است