اداره آماری مشترک سازمان ملل متحد خواستار همبستگی با کشورهای در حال توسعه است