اتحادیه اروپا دوز دوم واکسن AstraZeneca را توصیه می کند